1.CINE SUNTEM NOI?

Platforma Heyadoo.com aparține S.C. HEYADOO GLOBAL SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Strada Traian Popovici nr. 130, bl. B4, Scara A etaj 5, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1402/2018, având CUI 38788470, societate ce are calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

2.DEFINIȚII:

În înțelesul prezentei politici următorii termeni au semnificațiile:

 1. Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 2. Persoană vizată:  orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate în defășurarea activității operatorului și ale persoanei împuternicite/angajaților/mandatarilor acestuia (utilizatorii platformei Heyadoo);

 3. Operator: calitatea de operator o are S.C. HEYADOO GLOBAL SERVICES S.R.L., aceasta stabilind scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 5. Consimțământ: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 6. Încălcarea securității datelor cu caracter personal: o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod decât cel stabilit de operator sau la accesul neautorizat la acestea;

 7. Date speciale cu caracter personal: prin date speciale înțelegem, în temeiul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 679/2016, dezvăluirea originii rasiale sau etnice, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;

 8. Destinatar: persona fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 

3.CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE PLATFORMA HEYADOO?

Scopul prelucrării îl reprezintă acordarea accesului și furnizarea serviciilor pe platforma noastră, încheierea contractului cu utilizatorii și executarea acestuia în conformitate cu clauzele incluse în Termenii și condițiile platformei, îmbunătățirea serviciilor oferite pe platformă, precum și promovarea acestora.

Prin acordarea accesului se înțelege: crearea unui cont pentru a beneficia de serviciile oferite pe platforma Heyadoo, precum și pentru încheierea contractului cu utilizatorul și executarea acestuia.

 

A. Pentru crearea unui cont prin introducerea datelor personale direct pe platformă sunt solicitate următoarele date:

    - Adresă de email;

    - Username (Nume utilizator).

 

B. În cazul în care vă înregistrați pe platforma noastră folosind contul de Facebook, datele ce vor fi colectate sunt următoarele:

     -Adresă de email;

 

C. În cazul în care vă înregistrați pe platforma noastră folosind contul de Google+, datele ce vor fi colectate sunt următoarele:

    - Adresă de email;

 

D. Ulterior înregistrării, contul dvs. poate fi completat cu următoarele date personale:

    - Nume și prenume;

    - Țara;

    - Localitatea;

    -Adresa;

    -Data nașterii;

    -Sex;

    -Număr de telefon;

    -Limbi cunoscute;

    -Alte informații detaliate despre utilizator, preferințele acestuia sau pasiuni.

 

E. Datele care sunt colectate automat, la momentul accesării platformei heyadoo.com sunt următoarele:

    - Date cu privire la autentificare, în situația în care sunteți utilizator al site-ului;

    - Ip.

 

Colectarea automată a datelor cu privire la autentificare este efectuată prin intermediul Cookies-urilor, iar IP-ul se stochează automat la logare și la fiecare request (log-uri).

Pentru mai multe informații sau pentru a vedea cum se schimbă setările cu privire la datele colectate prin cookies, vă rugăm să consultați Politica privind folosirea cookies-urilor.

Pentru a trimite o invitație altei persoane în vederea înregistrării pe platforma Heyadoo, trebuie să furnizați o adresă de e-mail a terței persoane.

Persoana invitată să utilizele platforma Heyadoo va fi informată în mod corespunzător cu privire la numele de utilizator al celui care i-a trimis invitația.

Platforma este destinată utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani, așadar nu vor fi colectate datele minorilor, iar prin înregistrarea pe platformă declarați că îndepliniți această condiție.

În situația în care, ulterior înregistrării, se constată faptul că un utilizator cu vărsta sub 16 ani a creat un cont pe platformă, acesta va fi șters fără nicio înștiințare prealabilă, operatorul rezervându-și acest drept.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele furnizate de dvs. vor fi accesibile celorlalți utilizatori ai platformei pe perioada menținerii contului activ, în cazul în care optați în acest sens.

Nu vor fi solicitate date suplimentare persoanelor vizate atunci când serviciile pot fi oferite fără prelucrarea acestora.

 

4.CONSIMȚĂMÂNTUL OFERIT DE DVS. CU PRIVIRE LA ANUMITE ACTIVITĂȚI:

La momentul înregistrării, consimțământul dvs. va fi solicitat cu privire la activitățile de promovare și marketing ale platformei, cât și cu privire la prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri.

Prin promovare și marketing nu se înțelege activitatea efectiv desfășurată prin serviciile oferite de platforma, ci acele activități de tip newsletter sau altele asemenea prin care operatorul în mod direct vă contactează pentru a vă informa cu privire la serviciile sau ofertele sale.

Consimțământul oferit la momentul înregistrării cu privire la aceste activități poate fi retras oricând, prin accesarea profilului dvs. din Meniu și debifarea căsuței referitoare la acordarea consimțământului/prin opțiunea Dezabonare ce se regăsește în fiecare e-mail.

 

5.ÎN CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA ÎN MATERIA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL, HEYADOO, ÎN CALITATE DE OPERATOR, ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 1. Să garanteze protecția datelor cu caracter personal ale personelor vizate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate;
 2. Să respecte drepturile persoanelor vizate și să răspundă slicitărilor acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materie;
 3. Să stabilească scopurile prelucrării și să le actualizeze ori de câte ori este nevoie;
 4. Să supravegheze și să coordoneze prelucrarea de către persoanele împuternicite/ angajați/ mandatari astfel încât să se efectueze cu respectarea dispozițiilor legale în materie;
 5. Să asigure toate resursele și mijloacele de protecție a datelor cu caracter personal;
 6. Să revizuiască ori de câte ori este necesar măsurile tehnice și organizatorice pentru a garanta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
 7. Să sancționeze orice încălcare a prezentului regulament.;
 8. Să notifice autoritatea de suprveghere atunci când securitatea datelor este încălcată;
 9. Să păstreze confidențialitatea datelor și să nu permită persoanelor neautorizate de operator să aibă acces la aceste date;
 10. Să prelucreze datele astfel încât să fie asigurată o protecție maximă a acestora și numai în scopurile și modalitățile stabilite.

Odată cu citirea și acceptarea Termenilor și Condițiilor platformei heyadoo.com, declarați virtual că sunteți de acord ca utilizatorul recomandant (social-refferer-ul dvs), care este numit tehnic și "parent1" (parinte1), să va vadă adresa de email cu care v-ați creat contul în heyadoo și totodată detaliile de contact pe care le veți completa la Cont/Setări/Date personale.  

Dacă nu doriți ca acest lucru să se întâmple, declarați la fel în mod virtual că ați luat la cunoștință că există în Cont/Setări/ Opțiuni GDPR opțiunea de a bloca această vizibilitate prin simpla bifare a funcției "datele mele nu mai sunt vizibile".  

6.CUM SUNT PRELUCRATE DATELE DVS.?

A. Durata prelucrării:

Datele oferite de dvs. prin înregistrare vor fi stocate pe serverele noastre pe perioada în care utilizați platforma noastră în calitate de utilizator, prin intermediul contului dvs. activ.

 

B. Operațiuni de prelucrare:

Datele vor fi prelucrate, de cele mai multe ori, în mod automat prin potriviri bazate pe scor între profilul creat opțional la un AD (anunț) de proprietarul anunțului și profilul de utilizator al fiecărei persoane deținătoare de cont.  

De asemenea, datele pot fi prelucrate și manual, de reprezentanții/angajații/împuterniciții/mandatarii operatorului pentru realizarea eficientă a serviciilor pe care vi le oferim, executarea contractelor sau încheierea acestora, îmbunătățirea platformei, precum și pentru promovarea serviciilor noastre.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate și păstrate în modalitatea stabilită de către operator, prin instituirea unor măsuri tehnice și organizatorice ce asigură securitatea acestora.

Nicio persoană neautorizată de către operator nu va avea acces la date în niciun mod.

 

C. Destinatarii datelor dvs.:

Datele dvs. pot fi divulgate unor destinatari precum:

  - Angajații operatorului/ împuterniciții/mandatarii acestuia pentru realizarea scopurilor prevăzute la Art. 3;

  - Furnizorii de servicii (servicii de stocare, servicii de metenanță, analiză și marketing etc.);

  - Autoritățile statului, în temeiul unei obligații legale stabilite în sarcina operatorului;

  - Avocați, notari, insituții pubice în vederea exercitării și realizării drepturilor operatorului.

 

D. Ștergerea datelor cu caracter personal:

Datele stocate cu privire la un utilizator vor fi șterse la momentul închiderii contului său din orice motiv.

Cu toate acestea, datele impuse a fi prelucrate de dispozițiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind evidențele financiar – contabile și arhivare vor fi prelucrate și după închiderea, din orice motiv, a contului de pe platforma noastră, pe perioada impusă de lege. 

 

7. DREPTURILE DVS., ÎN CALITATE DE PERSOANE VIZATE:

i. Cererile de informare:

Persoanele vizate au dreptul de a solicita informații în legătură cu datele ce sunt prelucrate de către operator și acțiunile întreprinse în legătură cu acestea.

 

ii. Cererile de acces la date:

În cazul în care se prelucrează date cu privire persoana vizată, iar aceasta cere accesul la datele cu caracter personal, se va confirma prelucrarea și vor fi furnizate acesteia datele ce sunt prelucrate în copie, precum și informarea cu privire la:

1. Scopurile prelucrării;

2. Categoriile de date cu caracter personal vizate;

3. Perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau criteriile pentru stabilirea acestei perioade;

4. Dreptul persoanei vizate de a cere rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării;

5. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6. Sursa datelor cu caracter personal, atunci când acestea nu au fost colectate de la persoana vizată.

Copia va fi comunicată în formatul stabilit de către operator și va fi comunicată prin mijloace electronice sau, când persoana vizată nu a furnizat informațiile necesare/sau solicită în mod expres o altă metodă a comunicării, aceasta va fi expediată prin poștă, cu confirmare de primire.

 

iii. Cererile privind rectificarea datelor:

Atunci când datele sunt inexacte sau incomplete, iar persoana vizată solicită rectificarea acestora, se va proceda la modificarea lor, astfel cum a fost solicitată de către persoana vizată.

Solicitarea de rectificare a datelor cu caracter pesonal va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele, atunci când este posibil.

 

iv. Cererile privind ștergerea datelor:

La solicitarea persoanei vizate, datele sale cu caracter personal vor fi șterse definitiv din evidențele/registrele/arhiva operatorului, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Cum pot solicita utilizatorii stergerea datelor?

Utilizatorii trebuie să acceseze din meniu „Cont” și să selecteze „Setări”.

În Pagina "Cont", în josul paginii, în dreapta, în secțiunea „Opțiuni GDPR”, aceștia pot găsi butonul „Șterge”.

După ce fac clic pe „Go” în fereastra pop-up de avertizare, sistemul va solicita un cod de confirmare pe e-mailul înregistrat în baza de date.

După introducerea sau tastarea codului de confirmare, contul va fi șters definitiv și toate datele personale șterse.

 

În cazul în care datele acesteia au fost făcute publice se vor lua măsuri pentru a informa operatorii care prelucrează datele că persoana vizată a solicitat ștergerea acestora. În măsura în care este posibil, orice linkuri, copii sau reproduceri ale acestor date vor fi șterse/ se va solicita ștergerea lor.

Solicitarea de ștergere a datelor cu caracter pesonal va fi notificată fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele, atunci când este posibil.

8. MODIFICAREA DECLARAȚIEI DE CONFIDENȚIALITATE:

Prezenta declarație poate fi modificată ori de câte ori este necesar.

În această privință operatorul va informa utilizatorii imediat ce vor fi publicate modificările pe platformă.

 

9. REFERINȚE ALE ALTOR PAGINI DE INTERNET:

Vă informăm că pe platforma noastră sunt inserate trimiteri către pagini de internet sau aplicații ce nu aparțin societății noastre. Așadar, prin accesarea acestor pagini vă asumați că fiecare dintre acestea are politica proprie de confidențialitate, pe care vă recomandăm să o consultați înainte de a vă furniza datele personale.

Copyright © 2024 Heyadoo Rights Reserved | Webmaster: VortexInfo

Copyright © 2024 Heyadoo Rights Reserved